Podmínky zpětného odkupu

Dohoda o podmínkách zpětného výkupu

I.SMLUVNÍ STRANY
Prodávající: simple shop and rent s.r.o., sídlem Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00
obchodní místo: Chrudimská 2a, Praha 3, tel.: +420 607 026 556  IČO: 04220277 DIČ: CZ04220277

Kupující: osoba přebírající předmět kupní smlouvy v daňovém dokladu označena jako Odběratel

II.PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1. Předmět kupní smlouvy tvoří individuálně určená věc či věci (dále jen souhrnně jako „Kolo“). Kolo je specifikováno v daňovém dokladu, položka Označení dodávky.

III. PREAMBULE DOHODY
1. Protože Kupující zakoupil od Prodávajícího Kolo ve smyslu článku II., a Kupující může mít v budoucnu zájem prodat Kolo třetí osobě, dohodli si Prodávající a Kupující následující podmínky, za nichž se Prodávající zavazuje vykoupit Kolo od Kupujícího v případě, že ten o prodej Kola Prodávajícímu projeví zájem.

III. PODMÍNKY ZPĚTNÉHO VÝKUPU
1. Prodávající a Kupující mezi sebou dohodli následující cenové podmínky zpětného výkupu závislé na době, jež uplynula od uzavření kupní smlouvy:

typ kola

Cena kola při výkupu v závislosti na době jež uplynula od uzavření kupní smlouvy

 

A) 0 - 9 měs.

B) 10 - 12 měs.

C) 13 - 18 měs.

D) 19 měs. a více

growbikes 20"

3 000 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

dle dohody

growbikes 24"

3 200 Kč

2 700 Kč

2 500 Kč

dle dohody

growbikes 26"

3 400 Kč

2 900 Kč

2 700 Kč

dle dohody

growbikes 26" SX

3 600 Kč

3 100 Kč

2 900 Kč

dle dohody

 
2. Prodávají a Kupující mezi sebou dohodli, že cenové podmínky dle odst. 1 se uplatní pouze v případě, že stav Kola odpovídá běžnému užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a bylo-li s Kolem dodáno příslušenství, musí být Kolo prodáváno Kupujícím Prodávajícímu včetně tohoto příslušenství, jehož stav odpovídá běžnému užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

3. V případě, že stav Kola nebude odpovídat podmínkám vymezeným v odst. 2, tedy zejména stav Kola nebude odpovídat běžnému užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení, nebo bude Kolo vážně poškozeno nebo zničeno, je Prodávající oprávněn buď odmítnout vykoupit Kolo od Kupujícího a/nebo nabídnout Kupujícímu za Kolo cenu, jež dle odborného úsudku Prodávajícího bude odpovídat stavu Kola. Kupující má právo v takovém případě nepřistoupit na cenu nabídnutou Prodávajícím.

 IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. V případě splnění podmínek dle článku IV. odst. 1 písm. A) až C) a odst. 2, a nebo shody Prodávajícího a Kupujícího na ceně dle článku IV. odst. 1 písm. D) nebo odst. 3, bude mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva s tím, že kupní cena za Kolo bude splatná při podpisu kupní smlouvy.

 V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jsou svéprávné. Na důkaz výše uvedeného připojují níže své vlastnoruční podpisy.