Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový prodej

ČÁST A: Obecná ustanovení
I. Předmět všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu v internetových obchodech (dále jen „Internetový obchod“) provozovaných obchodní společností simple shop and rent s.r.o., IČO: 04220277 sídlem: Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244315 na straně jedné (dále již jen „SIMPLE“) a subjektem, který hodlá uzavřít (dále již jen „Kupující“) se SIMPLE kupní smlouvu dle těchto VOP ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Smlouva“).
2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím – spotřebitelem. Kupujícím se rozumí spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy se SIMPLE jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi SIMPLE a Kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
3. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy kupující osoba, která má v úmyslu koupit zboží od SIMPLE je podnikatelem, tedy tím, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Kupující bere na vědomí, že tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi SIMPLE a Kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

ČÁST B: Kupní smlouva
II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je zboží objednané Kupujícím v Internetovém obchodě.
2. Zobrazení zboží na Internetovém obchodě je pouze ilustrační a rozhodující je textový popis vlastností zboží.3. Popis, funkce, technické údaje a parametry, tj. rozměry, váha, výkon, kapacita a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží v Internetovém obchodě, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách SIMPLE, vycházejí z údajů poskytovaných SIMPLE výrobci zboží. Kupující bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou SIMPLE ze strany výrobců poskytovány s výhradou práva výrobce učinit technické změny zboží. 

III. Objednání zboží a uzavření Smlouvy
1. Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Internetovém obchodě, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři, v němž je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a následným elektronickým odeslání SIMPLE. Údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou jejím odesláním považovány SIMPLE za správné.
2. Realizací objednávky zboží dle odst. 1. je Smlouva mezi SIMPLE a Kupujícím uzavřena.
3. SIMPLE po obdržení objednávky dle odst. 1. potvrdí její přijetí Kupujícímu. Potvrzení o přijetí objednávky učiní SIMPLE v elektronické formě (e-mailem), nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Doručením potvrzení SIMPLE Kupujícímu je naplněna povinnost SIMPLE dle ustanovení § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího
1. Kupující má právo kontaktovat SIMPLE písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II.
2. V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo musí být uplatněno u SIMPLE v písemné formě doručené na adresu sídla SIMPLE anebo po předchozí dohodě s SIMPLE osobně v písemné formě v sídle SIMPLE. Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě, že zboží dodané SIMPLE bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
3. Kupující má právo požadovat po SIMPLE odstranění vad zboží dle článku IX.

V. Právní důsledky odstoupení od Smlouvy Kupujícím
1. V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy:
a) je Kupující povinen zaslat (nikoliv doporučeně na dobírku) nebo předat osobně SIMPLE bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, jež bylo předmětem Smlouvy;
b) je SIMPLE povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a) nebo prokázáno odeslání tohoto zboží, vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a SIMPLE dohodnou jinak;
c) je SIMPLE povinen současně s vrácením kupní ceny dle písm. b) vrátit Kupujícímu náklady jím zaplacené SIMPLE na dodání zboží, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízené SIMPLE;
d) nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady spojené s vrácením zboží SIMPLE, jestliže toto zboží nemůže být SIMPLE vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
e) Kupující odpovídá SIMPLE za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je SIMPLE oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b).

VI. Práva SIMPLE
1. SIMPLE je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce, anebo současně s tím, anebo samostatně, též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech:
a) kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími, 

b) jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná,

c) kdy má SIMPLE na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle požadavků Kupujícího,

d) jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu SIMPLE.
2. SIMPLE má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1.

VII. Cena zboží a platební podmínky
1. Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě SIMPLE jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím. 
2. SIMPLE si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.
3. Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby:
a) v hotovosti na prodejně SIMPLE;
b) dobírka;
c) bankovní převod na účet SIMPLE.
4. Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být SIMPLE v Internetovém obchodě stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně nebo samostatně.

VIII. Doručení zboží a jeho cena
1. Kupujícím objednané zboží mu bude SIMPLE doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce.
2. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů doručení zboží:
a) osobní převzetí objednaného zboží Kupujícím v prodejně SIMPLE;
b) doručení kurýrní službou PPL na adresu Kupujícího.
3. O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky u každého zboží individuálně, a před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku.
4. SIMPLE doporučuje Kupujícímu prohlédnout si zboží před jeho převzetím od dopravce spolu s tímto dopravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Kupujícím, je tento povinen popsat poškození zásilky v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem, a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem poškození nebo podstaty neúplnosti zásilky neprodleně oznámit SIMPLE v listinné formě na adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@growbikes.cz. Dodatečné oznámení poškození nebo neúplnosti zásilky ze strany Kupujícího SIMPLE nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat.
IX. Záruční doba a reklamace
1. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím, a činí 24 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná.
2. Je-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, vystaví SIMPLE tento záruční list Kupujícímu v den prodeje zboží. Není-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura) vystavený a předaný SIMPLE Kupujícímu.
3. SIMPLE neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
4. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u SIMPLE reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením § 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
5. Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen:
a) informovat SIMPLE telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu info@growbikes.cz nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady;
b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody se SIMPLE) na adresu prodejny SIMPLE;
c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující SIMPLE identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje);
d) předložit SIMPLE záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst. 1.
6. Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) SIMPLE jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude SIMPLE převzato.
7. SIMPLE, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí SIMPLE Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky.
8. V případě, že SIMPLE překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
9. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi SIMPLE a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně.

Část C: Kupní smlouva na použité zboží
X. VOP u Smlouvy na použité zboží
1. Je-li předmětem Smlouvy použité zboží, uplatní se na Smlouvu všechna ustanovení části B těchto VOP s výjimkou článku IX.XI. Záruční doba a reklamace u použitého zboží
1. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí použitého zboží Kupujícím, a činí dle ustanovení § 2168 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 12 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná.
2. Za záruční list se považuje daňový doklad (faktura) vystavený a předaný SIMPLE Kupujícímu.
3. SIMPLE neodpovídá Kupujícímu za vady použitého zboží, na které byl Kupující při uzavření Smlouvy upozorněn, dále za vady použitého zboží, které odpovídají míře používání nebo opotřebení, kterou mělo použité zboží při převzetí Kupujícím, SIMPLE dále neodpovídá za vady použitého zboží vzniklé při používání Kupujícím jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
4. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u SIMPLE reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením § 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Kupujícímu dle těchto ustanovení nesvědčí ve smyslu ustanovení § 2171 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, právo na výměnu použitého zboží, ale pouze právo na přiměřenou slevu.
5. Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen:
a) informovat SIMPLE telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu info@growbikes.cz  nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady;
b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody se SIMPLE) na adresu prodejny SIMPLE;
c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující SIMPLE identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje);
d) předložit SIMPLE daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst. 1.
6. Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) SIMPLE jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude Prodávajícím převzato.
7. SIMPLE, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí SIMPLE Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky.
8. V případě, že SIMPLE překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
9. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi SIMPLE a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně.

Část D: Společná a závěrečná ustanovení
XII. Ochrana osobních údajů
1. Kupující uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které poskytl SIMPLE pro účely uzavření a plnění Smlouvy (tj. jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo), a jež jsou uloženy v systému SIMPLE, budou následně zpracovány a použity k přípravě Smlouvy a jejímu následnému plnění. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné avšak zároveň nezbytné k  uzavření a k náležitému plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Kupující je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě, a pokud se jakýkoliv osobní údaj v době plnění Smlouvy změní, je Kupující povinen SIMPLE o této změně bez zbytečného odkladu informovat.
2. Pokud Kupující udělil SIMPLE souhlas se sdělováním informací SIMPLE o důležitých změnách, novinkách, produktech a službách SIMPLE ve formě zasílání elektronických zpráv, jedná se o souhlas dobrovolný.
3. SIMPLE shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé také jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), jakož i další relevantní právní předpisy platné a účinné na území České republiky. SIMPLE při zohlednění stavu technických možností a ekonomické únosnosti uplatňuje všechna opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.
4. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím SIMPLE v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní údaje budou SIMPLE použity pouze k dosažení účelu Smlouvy, jejímu splnění a k marketingovým účelům SIMPLE, které jsou v souladu s GDPR považovány za oprávněný zájem správce.
5. SIMPLE Kupujícím předané osobní údaje nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou takových třetích osob, kterým SIMPLE osobní údaje předává v rámci plnění Smlouvy, např. předání jména, příjmení či jiného označení Kupujícího a jeho adresu za účelem doručení Kupujícím objednaného zboží.
6. Osobní údaje Kupujícího SIMPLE zpracovává v elektronické nebo tištěné podobě a uchovává je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let ode dne ukončení Smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovená delší doba. 
7. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Kupující zaslat buď v písemné podobě na adresu SIMPLE uvedenou v článku I. odst. 1. těchto VOP nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@growbikes.cz . SIMPLE je však oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro účely plnění Smlouvy.
8. Kupující má v oblasti ochrany osobních údajů a v souvislosti s jejich zpracováním následující práva:
a) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
b) právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
c) právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
d) právo na přenositelnost svých osobních údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
f) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
9. Pokud Kupující souhlasil, aby byly do jeho počítače ukládány počítačové soubory (tzv. cookies), je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat. 

XIII. Škody
1. SIMPLE neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi SIMPLE a Kupujícím rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy SIMPLE vznik této události předvídal.
2. Kupující odpovídá SIMPLE za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito VOP, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího.

XIV. Společná a závěrečná ustanovení
1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.
2. SIMPLE je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit VOP, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu.
3. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP. 
4. Změnu VOP SIMPLE zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.growbikes.cz či jiným vhodným způsobem. Kupující je oprávněn z důvodu změny VOP v případech stanovených zákonem odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy SIMPLE oznámí či zveřejní nové znění VOP.
5. Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním SIMPLE s Kupujícím.
6. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva SIMPLE vzniklá ze Smlouvy v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
7. Pokud SIMPLE nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
8. Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
9. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11.2018.